Tarda

From Wikisign
Cat. tarda
Cast. tarde, la
Variants regionals (o per associacions de sords) Variantes regionales (o por asociaciones de sordos [edit | edit source]