Susdit

From Wikisign
Cat. susdit
Cast. susodicho
Configuracions utilitzades