Malament

From Wikisign
Cat. malament
Cast. mal
Configuracions utilitzades