Les Planes

From Wikisign
Configuracions utilitzades

No té signe propi. S'utiliza la dactilologia.