José Montilla Aguilera

From Wikisign
Cat. Montilla Aguilera, José
Cast. Montilla Aguilera, José
Configuracions utilitzades
José Montilla Aguilera, 128è President de la Generalitat de Catalunya (28-11-2003)

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Montilla http://www10.gencat.cat/president/AppJava/cat/lapersona/01_biografia.jsp