Got

From Wikisign
Cat. got
Cast. vaso
Configuracions utilitzades