Crèixer (verticalment: persones, vegetals, ...)

From Wikisign
Cat. crèixer (verticalment: persones, vegetals, ...)
Cast. crecer (verticalmente: personas, vegetales, ...)