Crèixer (horitzontalment: animals, objectes, ...)

From Wikisign
Cat. crèixer (horitzontalment: animals, objectes, ...)
Cast. crecer (horizontalmente: animales, objetos, ...)