Càmara de vídeo

From Wikisign
Cat. càmara de vídeo
Cast. cámara de video
Configuracions utilitzades