Bolígraf

From Wikisign
Cat. bolígraf
Cast. bolígrafo
Configuracions utilitzades