Beure

From Wikisign
Cat. beure
Cast. beber
Configuracions utilitzades