Antigament

From Wikisign
Cat. antigament
Cast. antiguamente

Signe Signo[edit | edit source]

Es composa de dos signes: any i temps enrere.Altres significats Otros significados[edit | edit source]

És la fòrmula emprada al començar un conte, ve a ser com dir "Fa molt, molt de temps, ...".