Abandonar

From Wikisign
Cat. abandonar
Cast. abandonar
Configuracions utilitzades