Verb

From Wikisign
Cat. verb
Cast. verb
Configuracions utilitzades