Sotxi2

De Wikisign

signe prestat de a llengua de signes americana.