Mare

From Wikisign
Cat. mama
Cast. mamaVariants Variantes

També es pot fer amb dos dits: