Mare

From Wikisign
Cat. mama
Cast. mamaVariants Variantes[edit | edit source]

També es pot fer amb dos dits: