Futbol Club Barcelona

From Wikisign
Cat. Barça o FC Barcelona
Cast. Barça o FC Barcelona
Configuracions utilitzades
Escut del F.C.Barcelona

Signe Signo

A continuació l'explicacó de l'origen del signe en LSC:

El signe del F.C. Barcelona o El Barça

Traducció al català: